اخبار تازه

[cq_vc_typewriter builtsolidcolor=”customized” solidcolor=”#7d1d9c” fontsize=”1.6em” backgroundshape=”4px” delaytime=”3″ looptype=”no”][textitem]شرکت ما (نور انصاف ترین لمیتد) در طول نمایشگاه بین المللی کابل نقره مارس 22-24، 2017. برگزار این نمایشگاه در بادام باغ محل دائمی، کابل و جو در زمان حاضر بوده است. بیش از 80000 بازدید کنندگان به غرفه ما آمد، و بازدید کنندگان بودند شامل مقام ارشد دولت افغانستان به عنوان وزیر کشاورزی، مشاور وزیر، نمایندگان مجلس، استان کشاورزی بخش سر و غیره مقامات. آن را بسیار موفقیت آمیز بود.[/textitem][/cq_vc_typewriter]