دفتر مرکزی کابل 

مسئولین: نور محمد انصاف, عبدالروف حبیب زی و رسول جان عدیل

 

شماره های تماس: 0093799422582, 0093776424210, 0093773144488

 

ایمیل آدرس: Info@noorensaf.com.af

 

ویب سایت: www.noorensaf.com.af

 

آدرس: آخر جاده میوند، نزدیک پشتنی بانک، مومن خان پلازه منزل سوم، کابل، افغانستان

Head querter Branchs Noor

جلال آباد

مسئولین: نور محمد انصاف, عمر گل عثمانی 

 

شماره های تماس: 0093799422582 , 009379873660

 

ایمیل آدرس : Info@noorensaf.com.af

 

ویب سایت: www.noorensaf.com.af

 

آدرس: پهلوی گلاب صحت پلازه, دولت زی مارکیت, شهر جلال آباد

Jlbd,4

خوست

مسئولین: نور محمد انصاف, محمد شریف ناشاد

 

شماره های تماس: 0093799422582 , 0093777796161

 

ایمیل آدرس: Info@noorensaf.com.af

 

ویب سایت: www.noorensaf.com.af

 

آدرس: نزدیک مارکیت نجار ها, عزیز منگل مارکیت منزل اول شهر خوست  

khust, shop

لوگر

مسئولین: نور محمد انصاف, امیر محمد

 

شماره های تماس: 0093799422582 , 0093778995812, 0093787731887

 

ایمیل آدرس: Info@noorensaf.com.af

 

ویب سایت: www.noorensaf.com.af

 

آدرس: روبروی چوک شهیدان شهر لوگر افغانستان

HDQ, KBL, 7

پکتیا

مسئولین: اودین محمد حقیار

 

شماره های تماس: 0093772671131, 0093702230095

 

ایمیل آدرس: Info@noorensaf.com.af

 

ویب سایت: www.noorensaf.com.af

 

آدرس: شهر نو بازار شاروالی مارکیت پکتیا افغانستان  

HDQ, KBL, 2